Endret: 16 des 2016     Opprettet: 2 sep 2010

Økonomi, fellesutgifter

Her får du litt informasjon om borettslagets fellesgjeld, individuell nedbetaling av din andel av fellesgjelden og den månedlige husleieblanketten. Mange tror at OBOS eier byggene, men det er ikke riktig. OBOS sørget for byggingen, og andelseierne overtok i fellesskap byggene fra OBOS for 375 mill. kroner. Beløpet ble betalt med innskudd og lån fra Husbanken. I tillegg til innskuddet må alle andelseierne betjene sin andel av fellesgjelden.

Vålen Borettslag har altså 2 lån i Husbanken med opprinnelig 30 års nedbetalingstid. Gjelden ble fordelt på hver enkelt leilighet etter areal, og løpende renter og avdrag må betjenes av den enkelte andelseier. Hvis noen ikke klarer å betjene sine gjeldsforpliktelser, vil dette bli dekket opp av garantiordningen til OBOS som borettslaget er medlem av. Manglende innbetalinger fra enkelte vil derfor ikke gå ut over de øvrige andelseierne. Husbankens renter er vesentlig gunstigere enn de generelle rentebetingelsene i markedet. Du kan følge med på Husbankens rentebetingelser her.

De andelseierne som ønsker det, kan redusere sin andel av fellesgjelden ved benytte seg av den såkalte IN-ordningen. Slike innbetalinger kan foretas 2 ganger pr. år. Nærmere informasjon om når og hvordan dette gjøres, får du hos borettslagets forvaltningkonsulent.

Husleieblanketten

Ved overtagelse av leilighet i Vålen Borettslag, vil du automatisk bli registrert hos vår forretningsfører og få tilsendt Husleieblanketter. Borettslagets driftsutgifter blir fordelt på den enkelte andelseier etter leilighetenes areal. Forbruk av fjernvarme og varmtvann fordeles etter faktisk forbruk i leiligheten. For at det skal bli lettere å se hvordan utgiftene fordeler seg, er de splittet opp i enkeltelementer på innbetalingsblanketten.

Brensel: Dette er kostnadene knyttet til sentralvarme og varmtvann. Disse fordeles etter faktisk forbruk i hver leilighet. Avlesning skjer automatisk.

Tomteleie: Dette er kostnadene som er knyttet til festeavtalen for eiendommen. Tomten er festet av NSB/Jernbaneverket for 99 år (i praksis for alltid). Tomteleien reguleres hvert 10. år i tråd med festeavtalen.

Felleskostnader: Dette er summen av de løpende driftskostnader som borettslaget har til kommunale avgifter, forsikring, TV, vaktmester, renhold av fellesarealer, belysning og ventilasjon av fellesarealer, styrehonorar samt andre mindre utgifter knyttet til den løpende driften. Felleskostnadene reguleres i tråd med de reelle kostnadene og pris- og lønnsuvikling for de ulike tjenestene.

Kapitalkostnader: Dette består av renter og avdrag på borettslagets felleslån i Husbanken. Dette er fordelt på de enkelte leilighetene etter hvor stor andel av fellesgjelden den enkelte hefter for. Lånet har flytende rente som vil variere med den generelle rentesituasjonen. Husbanken gir løpende informasjon om renteutviklingen på sine nettsider.

Vedlikeholdsfond : Alle andelseiere betaler en fast sum per måned som går til borettslagets vedlikeholdsfond. Dette er avsetninger som skal brukes til fremtidig vedlikehold av bygningsmassen.

Garasje: Dette er kostnader knyttet til vedlikehold, rengjøring, ventilasjon og belysning i garasjeanlegget. Kostnaden reguleres årlig i tråd med kostnadsutviklingen. De leilighetene som ikke har garasjeplass, betaler ikke for dette.

Driftsutgiftene reguleres av styret og av Generalforsamlingen hvert år.