Endret: 16 des 2016     Opprettet: 10 jun 2010

Regler for dyrehold

Det er tillatt å ha smådyr i Vålen Borettslag. De beboere som har dette må gjøre seg kjent med Husordensreglene som gjelder for dyrehold og overholde disse. Alle hunder/katter skal registreres hos borettslagets styre og eieren må undertegne en egenerklæring vedr. dyrehold. De som ønsker å anskaffe hund/katt må sende søknad til styret om dette sammen med utfylt egenerklæring. Hund/katt som ikke er registrert vil bli vurdert som brudd på Husordensreglene og vil bli behandlet deretter.

Husordensreglenes § 11 - Dyrehold

Det er tillatt å holde dyr så lenge dyreholdet ikke er til sjenanse for de øvrige beboerne. Dyrehold tillates kun etter søknad til styret og undertegning av borettslagets dyreholdserklæring.

Ved dyrehold gjelder følgende bestemmelser:

1.Det forutsettes at dyrets eier er kjent med politivedtektene angående dyrehold og straffebestemmelsen som gjelder for å holde dyr. Dyr skal alltid holdes i bånd innenfor borettslagets område.

2.Det er ikke tillatt å lufte dyr på borettslagets eiendom.

3.Dyr må holdes borte fra lekeplasser og sandkasser.

4.Eier av dyret er ansvarlig og erstatningspliktig for enhver skade dyret måtte påføre person eller eiendom, f. eks oppskraping av dører og karmer, skade på blomster, planter, grøntanlegg m.v.

5.Kommer det inn skriftlige berettigede klager over at dyrehold sjenerer naboer gjennom lukt, bråk etc. eller på annen måte er til ulempe, f. eks. gir allergiske reaksjoner eller skaper redsel eller angst, kan styret kreve dyret fjernet hvis ikke en minnelig ordning med klageren kan oppnås. I tvilstilfeller avgjør styret etter forhandling med partene hvorvidt en klage er berettiget.

Last ned egenerklæring her