Endret: 16 des 2016     Opprettet: 30 sep 2010

Generelt

Hva er HMS?

Forskrift om systematisk helse, miljø- og sikkerhetsarbeid trådte i kraft 1. januar 1997. Forskriften stiller krav om at alle virksomheter skal systematisere arbeidet med å etterleve bestemmelsene i lover og forskrifter som gjelder helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid.

Internkontrollforskriften gjelder også for borettslag og sameier. Områder som det fokuseres spesielt på er brannsikkerhet, fare for branntilløp, lekeapparater, garasjeport og elektrisk utstyr.

For å ivareta dette arbeidet på en god måte, har styret engasjert en HMS-ansvarlig beboer. Spørsmål eller varsling av feil og mangler som har med Helse- miljø- og sikkerhetsforhold å gjøre, leveres skriftlig i styrets postkasser eller pr. e-post til styret@vaalen.no.

Hva er HMS - internkontroll?

Systematiske tiltak som skal sikre at aktiviteter i borettslaget planlegges, organiseres, utføres og vedlikeholdes i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen.

De viktigste forskriftene for boligselskap omhandler brannvern, elektriske anlegg, lekeplasser og byggherreforskriftene ved bygge- og anleggsarbeider.

Internkontrollforskriften krever at borettslaget har et system for oppfølging av disse bestemmelsene.

Styreleder regnes som daglig leder i borettslaget. Det er leder og styrets ansvar å passe på at lover og regler følges, og at selskapet har systematisert og kan dokumentere HMS-arbeidet. Styret har også ansvar for at det regelmessig utføres internkontrollrunder i borettslaget. Dette arbeidet utføres av borettslagets HMS-ansvarlige.

Hvorfor internkontroll?

Internkontroll skal forebygge skader og ulykker for beboere og besøkende i i vårt borettslag.

Internkontroll skal verne mot helse- og miljøskader fra produkter, lekeplassutstyr og elektriske anlegg, samt hindre brann og branntilløp.

Gjennomføring av internkontroll

Det skal utarbeides en HMS-plan som dekker kravene i de aktuelle lover og forskrifter. Kontrollområdene skal beskrives, det skal fremkomme hvordan kontrollene skal gjennomføres og hvor ofte det skal gjøres. Etter hver kontrollrunde skal styret underrettes om de aktuelle forholdene.

Styret iverksetter tiltak umiddelbart for å bringe påtalte forhold i orden.

Det er særlig viktig at alle beboerne bidrar til at det ikke oppbevares gjenstander, skrot og brennbart materiale i fellesarealene - oppganger, kjellerganger og i garasjen. Dette kan bidra til at det oppstår brannfarlige situasjoner og at rømmingsveier blir avsperret.

Påse også at døren til søppelrommet er låst til enhver tid.