Endret: 16 des 2016     Opprettet: 15 jun 2010

Hvordan skjerme for innsyn på balkonger og terrasser?

Behovet for å skjerme mot innsyn kan være stort både på balkonger og terrasser.

REGLER FOR SKJERMING AV BALKONGER

REGLER FOR BEPLANTING/AVGRENSING AV TERRASSER PÅ BAKKEPLAN

Av borettslagets 188 leiligheter, ligger 22 på bakkeplan med utgang til borettslagets fellesareal på baksiden av blokkene. Disse kan disponere en andel av fellesarealet som ligger i tilknytning til deres leiligheter. Avhengig av leilighetstype utgjør dette inntil 3 m. langs leilighetens fasade. Avgrensningen fremkommer i salgsprospektene og på bygningstegninger. Deler av dette arealet kan være skrånende.

For at helhetsinntrykket av blokkene og eiendommen skal ivaretas på en best mulig måte, er det tidligere etablert regler for hvordan man kan beplante, pynte og skjerme alle de øvrige balkonger og terrasser i borettslaget. Med utgangspunkt i vedtakene som ble fattet på Generalforsamlingen 06 og råd fra arkitekten, har styret nå også vedtatt regler og praktiske retningslinjer for hvordan terrassene på bakkeplan kan utvikles og beplantes.

Det er opp til den enkelte å iverksette dette og det må også dekkes økonomisk av hver enkelt. Innenfor de gitte rammene kan løsningene utformes fhv. fritt. Noen vil kanskje oppleve at disse reglene ikke helt samsvarer med egne ønsker og behov, men som ellers i et borettslag er det hensynet til fellesskapet som er avgjørende. Det forutsettes derfor at den enkelte velger løsninger som er i tråd med de vedtatte regler og retningslinjer. Ikke minst er dette viktig i forhold til at naboer vegg i vegg kan ha svært ulike oppfatninger av hvordan man f.eks skal markere grenser mellom utearealene. Det er derfor viktig at alle bestreber seg på et godt samarbeid og snakker med naboen om hvordan man kan tenke seg en avgrensning. Ta kontakt med styret hvis det er ulike oppfatninger av hvordan ting kan og skal løses.

Utgangspunktet for de løsningene som velges, er at man i størst mulig grad skal bevare byggenes arkitektoniske uttrykk, med stor grad av åpenhet og lysgjennomgang i fasadene. Som motvekt til asfalt og trafikk på den andre siden av blokkene, er det viktig at det utvikles et "grønt" miljø på havesiden. Løsningene skal derfor ha et "hagepreg" d.v.s. utstrakt bruk av blomster/ busker og andre naturmaterialer. En kombinasjon med for eksempel urner, krukker, steiner, stokker, plantekasser i lerk eller betong med og uten espalièr og godkjent gjerde. Bruk av for eksempel tette trevegger av forskjellige slag vil derfor falle utenfor de retningslinjene som er fastsatt. For at løsningene skal gi et variert preg, er maksimal lengde for bruk av samme type element satt til 3 meter. Høyden på de ulike elementene bør også varieres.

Maksimal høyde for plantekasser, gjerder og andre elementer som står på bakken er fastsatt til 60 cm. (jorddybde på 30-40 cm. er tilstrekkelig for de vekstene det vil være aktuelt å bruke i vår sammenheng). Samlet høyde for beplanting er fastsatt til maksimalt 160 cm. målt fra bakken. Dette inkluderer evnt. urner og plantekasser.

Det kan også monteres lavvolt belysning som ikke er til sjenanse for naboer. Lyset bør derfor peke ned mot bakken.

For å bevare det grønne preget er det kun mulig å legge heller på inntil 10 % av det disponible utearealet i tillegg til den eksisterende terrasse. Dette kan legges som gangvei eller som en tilleggsterrasse. Man skal da benytte seg av samme type betongheller som allerede er lagt på eksisterende terrasse - 40 x 40 cm / 30 x 30 cm. Hellene må legges på forskriftsmessig måte med filterduk og settesand.

Det er ikke anledning til etablere terrassegulv i andre materialer, for eksempel terrassebord i tre. Slike løsninger kan danne hulrom mot bakkenivå som vil kunne bli et yndet tilholdssted for rotter eller villkatter. Dette er faktisk allerede et problem i området, men foreløpig ikke hos oss.

På grunn av garasjetaket og membranen utenfor BJN 13 og 15, hvor man ikke kan grave i bakken, må all beplanting skje i krukker, urner eller plantekasser av ubehandlet lerk eller betong som settes oppå bakken. Bruk av espalièr, klatrestiv for planter, gjerder og andre løsninger må baseres på at de skal festes på andre måter enn ved fundamentering i bakken.