Endret: 13 des 2016     Opprettet: 2 sep 2010

Historie og nærmiljø

Her får du vite litt om hva som har skjedd før og litt om omgivelsene våre

Hvorfor heter borettslaget vårt Vålen - og hvem var biskopen???

Vålen Borettslag ligger i et historisk spennende område. Etablering av bosetting herfra og ned mot fjorden og Ekeberg, tok til allerede for 4000 - 5000 år siden. Helleristningene ved Sjømannsskolen er en bekreftelse på dette. Det antas at vannet da gikk opptil 50 m høyere enn i dag. Området var fruktbart og ga muligheter for et godt liv i datidens målestokk. Her vår det muligheter for fiske og dyrking av jorda, det var gode havneforhold og ikke minst var det gode fluktmuligheter hvis det var behov for det. Dette ga jo desverre også muligheter for fiendtlige angrep fra sjø og land, noe historien har flere beretninger om.

Utviklingen av Oslo som by hadde sitt utgangspunkt i at Harald Hardråde anla en kjøpstad her for ca. 1000 år siden. De siste utgravingene i Gamlebyen danner grunnlag for å anta at dette er det riktige tidspunktet. Det ble etter hvert mye liv og handel i Gamlebyen og Bjørvika. Trafikken mellom innlandet og fjorden vokste. Det som i tidligere tider bare var tråkk og stier, ble etterhvert til etablerte ferdselsveier med bebyggelse og aktiviteter av ulikt slag. Dette utviklet seg etterhvert til det som idag er Strømsveien.

Det har i de siste årene vært stor oppmerksomhet rundt Oslos middelalder. Både kulturelt, religiøst og forretningsmessig hadde Oslo på denne tiden utviklet seg til et sentralt område. For historieinteresserte er det rikelig med stoff å hente og det er skrevet mange bøker om det som er vårt nærområde. Det arrangeres også en årlig middelalderfestival med utgangspunkt i de gamle kirkeruinene og Ladegården i Gamlebyen.

Navnet Vålen (Volin) finner man omtalt første gang i 1240. Gården tilhørte Oslo bispesete og produserte for det meste korn. (Hovedbygningen som vi ser i dag ved siden av Vålerengen kirke, ble oppført for ca. 300 år siden og er nå prestebolig). Kornet ble fraktet til en mølle, eller kværn, som var plassert ved Loelva. Dette var opphavet til navnet Kværner. Loelva heter idag Alna, og vannkraften herfra ga sener opphavet til mye industrietablering fra fjorden og et godt stykke oppover mot innlandet.

Jens Nilssøn (1538-1600) var biskop i Oslo fra 1580 til 1600. Han var en betydelig skikkelse i reformasjonstiden og har hatt svært mye å si for utviklingen i den perioden katolisismen måtte vike for protestantismen. Han var biskop for store deler av Østlandsområdet og var svært opptatt av kirkens rolle i samfunnsutvikling, ikke minst de sosiale forhold og utviklingen av skolevesenet.

Vålerenga med sin småhusbebyggelse ble etablert i 1830 årene og lå dengang utenfor bygrensen. 50 år senere ble bebyggelsen innlemmet i Oslo by og utgjorde sammen med Gamlebyen, Kampen og Enerhaugen en vesentlig del av Oslos arbeiderstrøk.

Etterstad har historie som ekserserplass eller militærleir, tilbake til slutten av 1700-tallet og var senere også et viktig område for utviklingen av norsk luftfartshistore. Her var flyoppvisninger og "parkeringsplass" for luftskip. Oslos travbane lå også her før den ble flyttet til Bjerke i 1928. Under krigen hadde tyskerne en militærleir her og denne ble senere brukt som fangeleir for russiske krigsfanger. I 1931 bygde OBOS sin første boligblokk ved siden av endeholdeplassen for trikken som gikk hit, frem til 1967. Etter krigen fortsatte OBOS sin boligbygging på Etterstad og også andre utbyggere har kommet til, helt opp til våre dager.

Vår nærmeste nabo - Etterstad kolonihager ble åpnet i 1908 og lå på kanten av skjæringen for Gjøvikbanens togspor. Etter at OBOS igjen fattet interesse for å bygge på Etterstad, ble det lagt "lokk" over denne skjæringen og sammen med det øvrige tomtearealet som eies av NSB, ble det plass til de 4 blokkene som nå utgjør Vålen Borettslag. SKANSKA har laget en videofilm om byggeprosessen og det omfattende ingerniørarbeidet som lå til grunn for å konstruere dette "lokket". Denne filmen er utlevert til alle husstandene i borettslaget.

Vårt nærmiljø

Borettslaget ligger svært sentralt i forhold til offentlig kommunikasjon. Det nærmeste er bussrute 37 som er en del av Oslos "Rullende Fortau". I meste laget synes noen, mens andre synes det er et kjempetilbud. Helsfyr er et kommunikasjons-knutepunkt med busser og T-baner i de fleste retninger. Mange i lokalmiljøet ønsker også at området skal knyttes til evnt. fremtidige trikkelinjer mellom Kværnerdalen, Ensjø og Carl Berners plass.

Fremtidsplaner for nærmiljøet

Det er store planer for utviklingen av naboområdene i Kværnerdalen og på Ensjø, hvor det skal utvikles ny infrastruktur med boliger, barnehager, skoler og omfattende handels- og forretningsvirksomhet. Det siste oppleves kanskje av mange å være en mangel ved Etterstad i dag.